دوره های آموزشی

دوره سوم

شروع دوره : از تاریخ7 بهمن ماه

محل برگزاری : آکادمی مادطلایی

زمان برگزاری : روز دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه

موضوع دوره : تعمیرات تخصصی سیستم های نظارت تصویری

تاریخ شروع ثبت نام : 1400/10/22

دوره دوم

طول دوره : از تاریخ 8 آذر ماه – 8 جلسه 3 ساعت و 30 دقیقه

محل برگزاری : آکادمی مادطلایی

زمان برگزاری : روز های دوشنبه و چهارشنبه

موضوع دوره : تعمیرات تخصصی سیستم های نظارت تصویری

این دوره به پایان رسیده است .

دوره آموزشی

طول دوره : از تاریخ 17 آبان ماه- 13 جلسه 3 ساعته

محل برگزاری : آکادمی مادطلایی

زمان برگزاری : روز های شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه

موضوع دوره : تعمیرات تخصصی سیستم های نظارت تصویری

این دوره به پایان رسیده است .